• Teşekkürler.


 • Numune talebiniz alındı.
 • Numune Talepwww

 • Göndermeden önce ürün seçin.
 • Kurum Hakkında

 • Teslimat AdresiKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kapsam

Organik Kimya olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, tüm müşterilerimize, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Organik Kimya, Kanun’da tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla yine ilgili Kanun’dan doğan yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıda yer alan açıklamaları müşterilerinin, tedarikçilerinin ve iş ortaklarının dikkatlerine sunmaktadır.

1/ Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Organik Kimya kişisel verileri şu amaçlarla işlemektedir:
• Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
• Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
• Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
• İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
• Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
• Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Talep / Şikayetlerin Takibi
• Tesis Giriş ve Çıkışın Kontrol Altında Tutulması
• Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
Kişisel veriler Organik Kimya tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Söz konusu kişisel veriler gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek saklanacak ve muhafaza edilecektir. İlgili kişisel veriler, işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda Organik Kimya tarafından yok edilecek, imha edilecek veya anonimleştirilecektir.

2/ Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılması

Organik Kimya tarafından işlenmiş kişisel veriler operasyonel süreçlerin yürütülmesi, gerektiğinde raporlama ve bilgilendirme yapılması ve güvenlik önlemlerinin şağlanması amacıyla aşağıda belirtilen şu üçüncü kişiler ile paylaşılabilmektedir:
• Vergi, SGK, ve ilgili mevzuat uyarınca yükümlülüklerimiz kapsamında ihtiyaç duyulması halinde gerekli ölçüde, sözleşme ilişkisi içinde olunan YMM ve danışmanlık hizmeti veren 3. kişilere,
• Kanunen yetkili kamu kurumları ve kuruluşları,
• Hizmet ilişkisi alınan güvenlik şirketi,
• Gerek yurt içi gerekse yurt dışında, kişisel veri aktarımı için onayınızı aldığımız diğer tüm gerçek ve tüzel kişiler,
• Aktarılma sebebiyle sınırlı olarak denetçi ve danışmanlarla,
• İş ortakları ve grup şirketlerimizle
Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmakta olup gerek Organik Kimya kapsamında, gerekse de verinin aktarıldığı üçüncü kişide kanuna uygun muhafazanın gerçekleşeceği takip edilmektedir.

3/ Kişisel Verileri İşlemenin Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Organik Kimya tarafından işlenmiş kişisel veriler, yukarıda “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’da yer alan şu hukuki sebeplere dayanılarak işlenebilir:
• Bilgilendirmeye dayalı olma, belirli bir konuya ilişkin olma ve özgür iradeyle açıklanmış olma koşuluyla, açık rızanın alınması
• Veri işlemenin mevzuatta öngörülmesi
• Taraf olduğumuz sözleşmelerin kurulması ve ifası için gerekli olması kaydıyla, sözleşme taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
• Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması (Özellikle de ticari ve idari faaliyetlerimiz ile ilgili olarak, yürürlükteki ticaret, iş, vergi ve SGK mevzuatından doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla)
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlememizin zorunlu olması
• Haklara ve temel özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması
• Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızası hukuken geçerli olmayan kişinin kendisinin veya bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
• Kişisel verilerin Veri Sahibi tarafından alenileştirilmiş olması
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi
Bu veriler, şirketimize sözlü ve yazılı bildirilebileceği gibi resmi ve kurum kuruluşlardan şirket faaliyetleri kapsamında temin edilebilmektedir. Söz konusu veriler gerek fiziken kilit altına alınan alanlarda, gerekse de kapalı devre korunan ve her türlü güvenlik önlemi alınmış dijital sistemlerde muhafaza edilmektedir.

4/ Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun kapsamında, aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır:
• Kişisel verileri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verileri işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Organik Kimya’nın Kanun ve yürürlükte olan diğer ilgili mevzuata ilişkin uyum ve politikalarına dair daha fazla bilgi edinmek ve yukarıda belirtilen hakların kullanması ile ilgili talepler yazılı olarak Risk Yönetimi ve Uyum departmanına iletilmelidir.
Başvuruda;
• Ad, soyad
• Başvuru yazılı ise imza
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası
• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi
• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası
• Talep konusu
bilgilerinin yer alması zorunludur. Bunun yanında talebe ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

5/ Bilgi ve Danışma

Organik Kimya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve uygulamaların kural ve standartlara uyumu hakkında danışmak için;
İrtibat Kişisi : Murat Turaman , Risk ve Uyum Direktörü
Tel : +90 212 331 00 00 Ext: 108
Fax : +90 212 331 00 01
E-Posta :
m_turaman@organikkimya.com
compliance@organikkimya.com


Pazar & Uygulamalar

1924'ten beri 6 farklı iş biriminde çeşitli uygulamalar için müşterilerimize çözümler sunuyoruz.

  • Boya Çözümleri

   Boya Çözümleri

   Organik Kimya Boya Çözümleri ürün portföyünde, DIY ve endüstriyel pazarlar için saf akrilikler, stiren akrilikler ve vinil akrilik kopolimerler bulunur. dis cephe, ahsap ve metal boyalar için çözümler, iç / dis cephe boyalar, astarlar, elastomerik duvar boyalari, dispersanlar ve koyulastiricilar vernikler bulunur.
  • Yapi Çözümleri

   Yapi Çözümleri

   Organik Kimya’nin yapi çözümleri, sürekli degisen zorlu insaat sektörünün ihtiyaçlarini karsilamaya yönelik; ORGAL® marka polimer emülsiyonlarimiz, çimentolu ve çimentosuz uygulamalar için ORP® marka toz polimerlerimiz ile farkli uygulamalarda çözümler sunar.
  • Tekstil & Deri Performans Çözümleri

   Tekstil & Deri Performans Çözümleri

   Organik Kimya’s Textile & Leather Performance business unit provides specialty powder emulsions and auxiliaries for textile, leather and nonwoven industries since 1965.
  • Basinca Duyarli Yapistiricilar ve Kagit Çözümleri

   Basinca Duyarli Yapistiricilar ve Kagit Çözümleri

   Organik Kimya’s PSA & Paper product portfolio includes more than 150 types of PSA emulsions ranging from standard to custom-made products as well as new innovative solutions that provide value for a wide variety of applications. Organik Kimya’s plant in Switzerland provides a niche product range of solvent based acrylics as well.
  • Yasam Kimyasallari ve Malzeme Çözümleri

   Yasam Kimyasallari ve Malzeme Çözümleri

   Personal care, hygiene and industrial solutions are Organik Kimya’s proficiency. Representing some of the world’s most innovative producers, Organik Kimya’s Life Sciences and Material Solutions business unit has been partnering with local customers in Turkey to add value to their business.
  • Endüstriyel Yapistiricilar Çözümleri

   Endüstriyel Yapistiricilar Çözümleri

   Industrial Adhesives Solutions provides solutions for furniture & woodworking, packaging & converting, nonwoven & hygiene, bookbinding & graphic arts, tobacco and tapes & labels markets in hotmelt and waterborne technologies.

  Bize Ulaşın

  Sorularınız ve önerileriniz bizim için önemlidir. Numune almak, e-posta güncellemelerine kaydolmak, distribütörlerimiz hakkında bilgi edinmek için bizi takip edin.

  • Numune Talep!

   Ürün numunesi talep edin.


  • E-posta Bültenleri

   E-posta güncellemeleri almak için kaydolun.

  • Satış Ağımız

   Satış ağımızı görmek ve iletişim kurmak için tıklayınız.

  • Takip!

   Sosyal medyada bizi takip edin.

  • Lokasyonlarımız

   Aşağıdaki lokasyonlarda bizimle iletişime geçebilirsiniz...

   80 ülkede 2000'den fazla müşteriye hizmet veriyoruz. Merkezimizde veya üretim tesislerimizde bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   • Kemerburgaz (MO)
   • Tuzla
   • Rotterdam
   • Balerna
   Organik Kimya San. ve Tic. A.Ş.
   Mimarsinan Mah. Cendere Yolu No: 146 Kemerburgaz 34075 Eyüp - İstanbul / Turkiye
   Telefon: +90 (212) 331 00 00
   Faks: +90 (212) 331 00 01
   organik@organikkimya.com
   Organik Kimya Netherlands B.V.
   Chemieweg 7, 3197 KC Rotterdam - Botlek Netherlands
   Telefon: +31 (10) 295 48 20
   Faks: +31 (10) 295 48 29
   nl@organikkimya.com
   ATR Chemicals SA
   Via Delle Fornaci, 4TI-6828 Balerna / SWITZERLAND
   Telefon: +41 (91) 682 17 74
   Faks: +41 (91) 682 01 20
   info@atrchemicals.com
   Orgachem Kimya San. ve Tic. A.Ş.
   İstanbul Sanayi ve Ticaret Serbest Bölgesi Atatürk Bulvarı 6.Sokak No:117/3 34957 Aydınlı / Tuzla / İstanbul
   Telefon: +90 (216) 394 25 29
   Faks: +90 (216) 394 21 21
   info@organikadhesives.com
  Numune
  Talep